Yiğit Muhasebe Mükellef Bilgi Sistemi
Yiğit Müşavirlik
Cumhur Başpınar

Yiğit Mali Müşavirlik geleceği analiz eden kendi bilgisi dahilinde yorumlayan, güncel bilginin takipçisi, bilgiye disiplin ışığında yönelen kendine özgü hizmet anlayışıyla her zaman yanınızdadır.

Denetim Hizmetleri

Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. Bu süreçte her zaman yanınızdayız.

KDV İade Danışmanlığı

KDV İadesi tasdik hizmeti ; KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetidir.

Muhasebe Hizmetleri

Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

SGK Hizmetleri

Bordro ve SGK İşe Giriş Bildirgeleri konusunda desteğe ihtiyacınız varsa, bir telefon kadar yakınınızdayız.

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.

Haberler

Haberler Yükleniyor...

Vergi Takvimi

Veriler Alınıyor...